لوگو-ایئودییک توچال بالی

dgiSgingonSODgnonWWfonfndfnSDognSd

ایئودییک