بالی
بالی استان اندونزی و غربی ترین جزایر ساندا کوچک است. این استان در شرق جاوا و غرب لمبوک واقع شده است و جزیره بالی و چند جزیره همجوار کوچکتر ، به ویژه نوسا پنیدا ، نوسا لمبونگان و نوسا کنینگان را شامل می شود. مرکز استان ، دنپاسار ، پرجمعیت ترین شهر جزایر ساندا کمتر و دومین شهر بزرگ ، پس از ماکاراس ، در اندونزی شرقی است. بالی تنها استان با اکثریت هندو در اندونزی است که 83.5 درصد از مردم آن را به هندوئیسم بالینی پیوند می دهند.